ทศพร ศิริสัมพันธ์ ลาออกประธานกรรมการบริษัท ปตท. ดำรงตำแหน่ง 190 วัน

ทศพร ศิริสัมพันธ์ ยื่นลาออก กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) มีผล 15 ตุลาคม 2565 หลังเข้ารับตำแหน่ง 8 เมษายน 2565 รวมระยะเวลาดำรงตำแหน่ง 190 วัน

มีรายงานว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ ทำหนังสือถึง คณะกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรื่อง ลาออกจากตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2565 ระบุว่า ด้วยข้าพเจ้า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ มีความประสงค์จะลาออกจากกรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ด้วยเหตุผลส่วนตัว โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เกษียณอายุราชการ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ในตำแหน่งเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ทศพร ศิริสัมพันธ์ ยื่นลาออก

ต่อมา ในการประชุมครั้งที่ 10/2563 เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 คณะกรรมการ ปตท. มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ แทนนายไกรฤทธิ์ อุชุกานนท์ชัย ซึ่งพ้นจากตำแหน่งล่าสุด เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2565 นายอรรถพล ฤกษ์พิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) หรือ PTT รายงานตลาดหลักทรัพย์ฯ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทิ(บอร์ด) ในการประชุมนัดพิเศษ ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2565 มีมติแต่งตั้ง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร กรรมการอิสระ เป็น ประธานกรรมการ